ވަޒީފާތައް

Cash-In-Transit Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

GAGE Pvt Ltd
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

- Responsible for the safe transport of large sums of cash from one location to another

- Apply effective communication skills to maintain security

- Apply legal and procedural requirements to work effectively within a security team

- Escort and protect persons and valuables

- Provide quality services to a range of security clients

- Inspect and test cash-in-transit security equipment & rectify faults

- Implement cash-in-transit security procedures

- Load and unload cash-in-transit in secured and unsecured environments

- Manage conflict and security risks using negotiation

- Determine and implement response to security risk situation

- Maintain operational safety and security of the work environment

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • ID Card
  • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ސެކިއުރިޓީ އަދި އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
  • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
  • ސެކިއުރިޓީ
  • ސެކިއުރިޓީ އިންސްޕެކްޓު ކުރުން
  • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
1 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2022