ވަޒީފާތައް

Operations Manager (Security) މުއްދަތު ހަމަވެފައި

GAGE Pvt Ltd
މުސާރަ
15,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
15,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

- Managing Daily Operations accordingly, as per the instruction from the Director of Operations

- Plan and coordinate security operations for specific events

- Plan Clients’ visitations weekly/monthly

- Plan for the supervision and management of the security staff

- Support the Operation Team to investigate and resolve issues when needed.

- Analyze and evaluate security operations to identify risks or opportunities for improvement.

- Conducting safety and security trainings for subordinate security professionals or members of other organizations.

- Arrange for or perform executive protection activities

- Identify, investigate, or resolve security breaches.

- Conduct physical examinations of property to ensure the security officers are performing duties according to the client’s requirements and company standard.

- To work as a security manager in case of new deployment, replacement and leaves.

- Conduct monthly staff accommodation inspections.

- Preparing duty rosters and ensuring that the officers/supervisors attend to the points on time.

- Following instructions from seniors as per the law and regulations.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV & Certificates
 • Police Report
 • ID Card

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ސެކިއުރިޓީ އަދި އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • އޮޕަރޭޝަންސް މެނޭޖަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • ތަހުޤީގުކުރުން
 • އޮގަނައިޒޭޝަން
 • ސެކިއުރިޓީ
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
30 އޮކްޓޯބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 އޮކްޓޯބަރު 2022