ވަޒީފާތައް

ސައިޓް ސުޕަވައިޒަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Amin Construction Pvt Ltd
މުސާރަ
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
Health Insurance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Are you an experienced and dedicated construction professional looking for a challenging and rewarding role? We are currently seeking a skilled Site Supervisor to join our dynamic team. As a Site Supervisor, you will play a crucial role in overseeing construction projects, ensuring they are executed efficiently, safely, and within budget. If you thrive in a fast-paced environment, possess strong leadership skills, and have a passion for delivering high-quality results, we want to hear from you!

Key Responsibilities:

Coordinate and manage daily construction activities to ensure project timelines are met.
Lead on-site construction teams, including subcontractors and laborers, fostering a collaborative and productive work environment.
Enforce safety regulations and quality control standards to ensure compliance with project specifications and industry best practices.
Monitor project budgets, expenses, and resource allocation to optimize cost-effectiveness.
Conduct regular inspections and address any issues to maintain high standards of construction quality.

Qualifications:

Proven experience as a Site Supervisor or in a similar construction management role.
In-depth knowledge of construction procedures, safety guidelines, and project management principles.
Strong leadership, communication, and problem-solving skills.
Ability to read and interpret construction plans and specifications.
Proficient in Microsoft Office and construction management software.
OSHA certification and other relevant certifications are a plus.

Education and Experience:

Bachelor's degree in Construction Management, Civil Engineering, or a related field.
Minimum of [5] years of experience in construction supervision.

What We Offer:

Competitive salary commensurate with experience.
Comprehensive benefits package, including health insurance.
Opportunities for professional development and career advancement.
A collaborative and inclusive work environment.
Exciting and diverse construction projects that make a positive impact on communities.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
25 އަހަރު - 45 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • NID
  • Related Certificate copies / Experience Letter
  • Police report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
މަޤާމްތައް
  • ސުޕަވައިޒަރ، ސައިޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ޖޫން 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 ޖޫން 2024