Amin Construction Pvt Ltd

މ. ވޯލްޑް ޑްރީމް، 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ނުވަތަ ކުރީގެ ނަމުން ނަމަ، އަމިން ކާޕެންޓްރީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ، 1984 ވަނަ އަހަރު، ލިމިޓެޑް ލައިބަލިޓީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި އުފައްދައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. މި ކުންފުންޏަކީ،  ވަޑާންކުރުމާއި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި ވެސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ކުންފުންޏެކެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
 • ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ޚިދުމަތް
 • އަރކިޓެކްޗަރ އަދި އިންޖިނިއަރިންގ މަސައްކަތް؛ ޓެކްނިކަލް ޓެސްޓިން އަދި އެނަލިސިސް
 • ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ލީސިންގ ޚިދުމަތް
 • އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުމާއި ލޭންޑްސްކޭޕްގެ ޚިދުމަތް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
 • ޓޫރިސްޓް ގެސްޓް ހައުސް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
 • އިންޓަރން
 • ކޮންޓްރެކްޓް
 • ފްރީލާންސް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އާރކިޓެކްޓް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
 • އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން
 • އިލެކްޓްރިޝަން
 • މެރީން އިންޖިނިއަރިންގ
 • ރޭނުން
 • މެކޭނިކްސް ސްކިލްސް
 • ފެންވައިރުކުރުން
 • ކޮލިޓީ ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި ރިސްކް މެނޭޖްކުރުން
 • ޓެކްނިކަލް އަދި ޖޮބް ސްޕެސިފިކް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް