ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
-ފޯން އެލަވަންސް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

މަޤާމުގެ ޝަރުތު:

- ޖީސީއީ އޯލެވެލް ހަދާފައިވުން.

- މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފިސް ބޭނުންކުރަން އެނގުން.

މަޤާމުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުނަރު ނުވަތަ ޤާބިލުކަން ސާބިތުކޮށްދިނުން.

- އެކްސްޕެޓް ޕޯޓަލް އަދި ކުއިކްބުކްސްގެ މަަސައްކަތް ކުރަން އެނގުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • -ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ،
 • -ތައުލީމީ ސަނަދު ތަކުގެ ކޮޕީ،
 • -ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ އެ ތަން ތަނުން ވަޒީފާ އަދާކުރި ކަމުގެ ލިޔުން،

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
މަޤާމްތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Engineering, Manufacturing and Construction
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • އެމް.އެސް އޮފިސް
 • ކުއިކްބުކްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
9 ޖެނުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
13 ޖެނުއަރީ 2024