ވަޒީފާތައް

Labourer, construction މުއްދަތު ހަމަވެފައި

REXIANA FOR RESORTS MANAGEMENT WLL
މުސާރަ
3,855 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
45

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
3,855 ރުފިޔާ+
Food
Accommodation

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ID copies (Both Sides)
  • PP Size photo (Taken within the past 06 months)
  • Reference letters

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
  • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
މަޤާމްތައް
  • ލޭބަރަރ، ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
  • ކޮންޓްރެކްޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 ޖެނުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ފެބްރުއަރީ 2023