ވަޒީފާތައް

Marketing Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MID MARKETING PVT LTD
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Do you live and breathe social media? If so, this new and exciting role could be perfect for you…

This position will be responsible for social media strategy with MID Marketings clientele. You will support the Marketing & Communications team with strategy. You will manage daily social activities and project-based social campaigns to drive brand awareness, customer acquisition, sales, and customer loyalty globally. In addition you will provide consultancy to HR and Sales teams to ensure a consistent brand approach across the business and our employer brand represented on our social channels.

Responsibilities

- Work to create and implement social media strategies
- Manage social media architecture and platforms across the company.
- Oversee day-to-day management of campaigns and ensure brand consistency
- Facilitate scaling brand and company awareness through various social media channels
- Ensure brand consistency in copy through tone, voice and terminology
- Supervise all aspects of social media interaction between customers and the company, and ensure a positive customer service experience
- Create actionable plans to both grow followers and audiences,
- Measure KPIS and analytics to support your strategy and decision making and recommendations.
- Oversee the creating and implementation of the monthly editorial calendar which includes monthly sales objectives and initiatives 

Skills

- Proficient in English and Dhivehi.
- Exceptional communicator – strong written, oral and inter-personal skills are essential in an environment working with a large network of teams
- Strong administrative and organisational skills
- Ability to work under pressure and to deadlines, and navigate calmly through change
- Highly self-motivated and proactive, able to keep pace in a busy office environment
- Creative thinker
- Team player willing to be involved across marketing functions to deliver integrated communications strategies 

Experience

- 1+ years solid experience in managing social media strategy
- Experience of b2b social media tools and tactics
- Experience developing and managing social media in a data-driven, integrated marketing environment
- Experience of social media and influencer marketing programs
- Proficient using multi-social listening tools such as Hootsuite or similar
- Experience of using social media as part of a multi-channel marketing campaign
- Proficient at paid social media advertising

Send in your cover letter and cv to [email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • Certificates
 • Reference letters
 • Personal Statement

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ހެޑް އޮފީސް މެނޭޖްކުރުމާއި ؛ މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް
 • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
 • މީޑިއާ ޕްރޮގުމާމް ހަދައި ޕަބްލިޝްކުރުން
މަޤާމްތައް
 • މާކެޓިންގ އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކަލަންޑަރ މެނޭޖްމެންޓް
 • އެކްސެލެންޓް ނެގޯޝިއޭޝަން ސްކިލްސް
 • އެކްސެލެންޓް ޕްރެސެންޓޭޝަން ސްކިލްސް
 • އެކްސެލެންޓް ވާބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • އެކްސެލެންޓް ރިޓަން ކޮމިއިނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • ޖެނެރަލް މާކެޓިންގ ސްކިލްސް
 • މާކެޓިންގ ސްކިލްސް
 • މީޓިންގ ޑެޑްލައިންސް
 • ޕްރޮޖެކްޓް ޝެޑިއުލިންގ
 • މީސް މީޑިއާ މާކެޓިން
 • ސޯޝަލް މީޑިއާ މާކެޓިންގ އަދި ޕެއިޑް ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޑްވަޓައިޒިންގ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
1 މާރިޗު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 މާރިޗު 2022