MEDIA NET PVT LTD

ހ.ޒޮނޭރިއާ، 5ވަނަ ފަންގިފިލާ
ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

މީޑިއާނެޓަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޭބަލްޓީވީގެ ހިދުމަތް ދޭ ކުންފުންޏެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • ޕްރޮގުރާމްކުރުމާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ކަންތައް
 • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
 • ކްރިއޭޓިވް، އާރޓްސް އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް
 • ޓޫރިސްޓުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ދޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތް
 • މީޑިއާ ޕްރޮގުމާމް ހަދައި ޕަބްލިޝްކުރުން
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
 • އިންޓަރން
 • ކޮންޓްރެކްޓް
 • ފްރީލާންސް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ރެކްރޫޓްމަންޓް