ވަޒީފާތައް

ލިޔުންތެރިން (އިނގެރޭސި) މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MEDIUM PVT LTD
މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ޕާރޓްޓައިމް / ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ+

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ޢުމުރު
20 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - Sample of 5 articles written by the applicant (based on different topics)
 • - Police report
 • - Letters of credential from past employers (if applicable)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 • ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
 • މީޑިއާ ޕްރޮގުމާމް ހަދައި ޕަބްލިޝްކުރުން
މަޤާމްތައް
 • ރައިޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
 • ކޮންޓްރެކްޓް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކްރިއޭޓިވް ރައިޓިންގ
 • ރައިޓިންގ
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
26 ޖެނުއަރީ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ޖެނުއަރީ 2022