ވަޒީފާތައް

ޕްރޮޑަކްޓު އިންޖިނިއާރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MEDIA NET PVT LTD
މުސާރަ
18,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
18,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • މަލްޓި ސްކްރީން އެޕްލިކޭޝަންގެ ހުރިހާ ޓެކްނިކަލް މަސައްކަތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވުން
 • ޙާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުގައި  ޓީމާއިއެކު  ހިންގާ، ރާވާ މަސަތްކަތް ކުރުން.
 • ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ދިނުން އަދި ޒިންމާދާރުކުރުން.       
 • އޯޓީޓީގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުން. މީގެ އިތުރުން އައު އަދި މިހާރުގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ތަފާތު ޕްރޮޑަކްޓުގެ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.
 • ކޮންފިގަރޭޝަން، އިންޓަރގްރޭޝަން، ވެރިފަކޭޝަން އަދި ޓްރަބަލްޝޫޓް ކުރުން.

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ހުރިހާ ޓްރާންސްކްރިޕްޓަކާއި ސެޓިފިކެޓުތައް
 • ރިފަރަންސް ލެޓަރ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • ހެޑް އޮފީސް މެނޭޖްކުރުމާއި ؛ މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް
 • އެހެނިހެން ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް އެކްޓިވިޓީސް
 • މީޑިއާ ޕްރޮގުމާމް ހަދައި ޕަބްލިޝްކުރުން
މަޤާމްތައް
 • އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރ
 • ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިން މެނޭޖަރ
 • އައި. ސީ. ޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެނޭޖަރ
 • އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ އެގްޒެކެޓިވް
 • މެނޭޖަރ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކްރޮސް ކަލްޗަރަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • ލިނަކްސް / ޔުނިކްސް
 • ސޮފްޓްވެއަރ އަދި އެޕްލިކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި އެނަލައިސިސް
 • އެސް.ކިއު.އެލް
 • ސިސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްކިލްސް
 • ވެބް (އެޗް.ޓީ.އެމް.އެލް، ސީ.އެސް.އެސް. އެސް.އީ.އޯ)
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
10 އޮކްޓޯބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 އޮކްޓޯބަރު 2021