ވަޒީފާތައް

Administrative Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ECOMXCHANGEMV PVT LTD
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
Competitive salary commensurate with experience
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Description:

 1. Provide essential support to office operations, ensuring smooth functioning.
 2. Manage incoming and outgoing correspondence, including emails and phone calls.
 3. Coordinate appointments, meetings, and events efficiently.
 4. Maintain office supplies inventory and ensure timely restocking.
 5. Assist with administrative tasks such as data entry, filing, and report preparation.
 6. Demonstrate strong organizational skills and attention to detail.
 7. Prioritize tasks effectively and manage time efficiently.
 8. Exhibit excellent communication and interpersonal skills.
 9. Maintain confidentiality and handle sensitive information with discretion.
 10. Previous experience in administrative roles preferred.
 11. High school diploma or equivalent required; additional qualifications a plus.

If you possess these qualities and are eager to contribute to our team, we encourage you to apply for this Administrative Assistant position. To apply, please send your CV to [email protected].

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ސާނަވީ ތަޢުލީމު

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 • ޕްރޮގުރާމްކުރުމާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ކަންތައް
 • ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • ލީގަލް އަދި އެކައުންޓިންގެ ޚިދުމަތް
 • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
 • ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ލީސިންގ ޚިދުމަތް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
 • މީޑިއާ ޕްރޮގުމާމް ހަދައި ޕަބްލިޝްކުރުން
މަޤާމްތައް
 • އެޑްމިން އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Business Administration and Law
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކައުންޓިންގ ސްކިލްސް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • އެކްސެލެންޓް ވާބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • ސިސްޓަމްގެ އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 ފެބްރުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
8 މާރިޗު 2024