ވަޒީފާތައް

Project Manager މުއްދަތު ހަމަވެފައި

CRISTALLO PVT LTD
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

WE'RE SEARCHING FOR A HIGHLY-SKILLED PROJECT MANAGER TO CONTRIBUTE TO CRIS
TALLO'S GROWTH AND HELP US MAINTAIN OUR POSITION AS AN INNOVATIVE AUTHORITY
THE IDEAL CANDIDATE WILL HAVE PRODUCTION EXPERIENCE AS WELL AS STRONG WORK
PLAN DEVELOPMENT AND PROGRESS OVERSIGHT SKILLS

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • - Resume/ CV
  • - ID copy
  • - Educational Certificates
  • - Experience Certificates
  • - Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
މަޤާމްތައް
  • ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • މެނޭޖްމެންޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
30 އޯގަސްޓު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2022