ވަޒީފާތައް

HR & Admin Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

CRISTALLO PVT LTD
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 14,998 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 14,998 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for an enthusiastic and energetic candidate to join our HR & Admin.

Female

The candidate will be responsibities.

 • Organizing & Maintaning filing system,Managing document control.
 • Maintaining & Updating company databases.
 • Maintaining physical & digital personnel records
 • Preparing & fromatting documents, reports & presentation
 • Assisting the HR department.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Recent resume/CV
 • Copy of your ID card
 • Educational Certificates
 • Reference letters from your past experiences (if any)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
މަޤާމްތައް
 • ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ހިއުމަން ރސޯސް މެނޭޖްކުރުން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
10 ޖެނުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 ޖެނުއަރީ 2023