ވަޒީފާތައް

HR & Admin Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

CO-LOAD MALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
10,500 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,500 ރުފިޔާ+
Store discounts from all outlets under the Co-Load group.
Exciting & active work environment.
Training opportunities to grow and build a career in the retail industry.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Position Summary

The primary responsibilities of the HR & Admin Executive position are to closely work with the HR & Admin Manager on planning, directing, and implementing activities related to recruitment & selection, employee engagement, recognition and rewards, motivation and work-culture enrichment, and compensation, in addition to documentation and administrative duties.

Requirements:

 • Diploma in Human Resource Management.
 • Relevant work experience of at least 2 years or more.
 • Computer skills with knowledge of MS applications.
 • Excellent oral and written communication skills (English & Dhivehi).
 • Excellent interpersonal and collaboration skills
 • Team player with a pleasant personality.
 • Having a driving license will be an added advantage

Application deadline: Interested candidates are requested to apply through the google link before 11 April 2024. Link: https://forms.gle/FWoRVf7u6tFZF28QA

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ
ޢުމުރު
18 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • Educational Documents
 • NID Copy
 • Experience Letter
 • Police Report
 • Driving License

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
 • ހިއުމަން ރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
3 އޭޕްރީލު 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
11 އޭޕްރީލު 2024