ވަޒީފާތައް

Cashier މުއްދަތު ހަމަވެފައި

CO-LOAD MALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
• Quarterly Sales Commission upon reaching the sales target.
• Store discounts from all outlets under the Co-Load group.
• Fun & active work environment
• Training opportunities are provided to grow and build a career in the retail industry.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

The primary responsibilities of the Cashier position is to maintain helpful customer service process sales quickly, accurately, and efficiently, and register operations. 

Requirements:
• Punctual & Reliable
• Ability to multi-task
• Fluent in English & Dhivehi
• Able to work on shift basis (08:00 hrs.)
• Excellent customer service skills
• Experience in similar field will be an added advantage

Application deadline:
Interested candidates are requested to apply through the Google link before 13 June 2024 

Link: https://forms.gle/hKX9kk4skJKfR6dJ8

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • Educational Documents
  • NID Copy
  • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
  • ސްޓޯރ ކޭޝިއަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
10 ޖޫން 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
14 ޖޫން 2024