Anti-Corruption Commission

ސަކީނާ މަންޒިލް، ތިންވަނަ ފަންގިފިލާ
މެދުޒިޔާރަތް މަގު, މާލެ
ފޯނު ނަންބަރު: 3015200, 3015257
އީމެއިލް: [email protected], [email protected]
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

ތަޢާރުފް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަކީ، 07 އޯގަސްޓް 2008 ގައި ތަޞްދީޤުކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 199 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2008 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ ފަންސާސްހަވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެވި، “އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ބިލް” ޤާނޫނުއަސާސީގެ 92 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 24 ސެޕްޓެންބަރު 2008 (24 ރަމަޟާން 1429ހ.) ވީ ބުދަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން، 16 އޮކްޓޫބަރު 2008 ގައި އުފެދިފައިވާ މުއައްސަސާއެކެވެ.

ތަޞައްވުރު

ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ނަޒާހަތްތެރި މުޖްތަމަޢަކަށްވުން

އަމާޒު

  1. ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލު ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ފިޔަވަޅުއެޅުން
  2. ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަށް މަގުފަހިނުވާނެ ގޮތަކަށް ދައުލަތުގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރުން
  3. ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ގެއްލިގެންދާ ދައުލަތާއި ފަރުދުންގެ ޙައްޤުތައް އިޔާދަކޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
  4. ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ވިޔަނުދިނުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
  5. ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން

ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތައް:

• ނަޒާހަތްތެރިކަން: ހުރިހާ ޙާލަތެއްގައިވެސް ތެދުވެރިކަމާއި، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި، އަމާނާތްތެރިކަންމަތީ ދެމިތިބުން
• ހާމަކުރުން: ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދެފުށް ފެންނާނެހެން މަސައްކަތްކުރުން
• ޖަވާބުދާރީވުން: ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ޒިންމާދާރުކަމާއެކީ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވުން
• ހަމަހަމަކަން: ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއެކީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުން

ލަނޑުދަނޑިތައް:

• ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ތަރައްޤީކުރުން
• އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުން
• ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން
• ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުން
• ކޮރަޕްޝަން ޕްރިވެންޝަން ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ހަރުދަނާކުރުން
• ނަޒާހަތްތެރި އަދި ހޭލުންތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން
• ތަޙުޤީޤާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރުން
• ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުން

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ދަޢުލަތް / ސަރުކާރު
ސިނާޢަތްތައް
  • ސެކިއުރިޓީ އަދި އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • އިންޓަރން
  • ކޮންޓްރެކްޓް