ވަޒީފާތައް

6035 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

ގްރެފިކް ޑިޒައިނަރ

EDUCORP CONSULTING PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
12,500 ރުފިޔާ - 14,500 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މެޑިކަލް އޮތޯރައިޒޭޝަން އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,773 ރުފިޔާ
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Market Developer

EURO MARKETING PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިން އޮފިސަރ

Afami Maldives Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
6 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ

LILY ENTERPRISES PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްމިން އޮފިސަރ

މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,500 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ނޫސްވެރިން

THE TRAVEL GUYS
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
6,000 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
11 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

HR Officer

Fantasy Pvt Ltd
Male' City, Male'
Expired
MVR 8,000 - MVR 10,000
1 Vacancy
11 months ago
View

Senior Coordinator

Linkserve
Male' City, Male'
Expired
MVR 12,000+
1 Vacancy
11 months ago
View