ވަޒީފާތައް

2993 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ

MVR

Expired
Not Specified
1 year ago
View

Senior Software Developer

Tradenet Maldives Corporation Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Network Engineer

Bank of Maldives
Male' City, Male'
Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 year ago
View

SECURITY & DISPUTE RESOLUTION MANAGER

Bank of Maldives
Male' City, Male'
Expired
Not Specified
1 Vacancy
1 year ago
View

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސާރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ+
100 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Interior Designer

X Grid Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 14,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Junior Interior Designer

X Grid Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Assistant Admin

X Grid Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

X Grid Pvt Ltd
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

DISPENSER / HDH. Neykurendhoo Pharmacy

Expired
MVR 10,000 - MVR 11,500
1 Vacancy
1 year ago
View