ވަޒީފާތައް

ޑިރެކްޓަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Ministry of Agriculture and Animal Welfare
މުސާރަ
14,408 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
14,408 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

https://www.gazette.gov.mv/iulaan/298346

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
10 ޖުލައި 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
16 ޖުލައި 2024