ވަޒީފާތައް

7 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: People Factor Pvt Ltd

MVR

Dhoani Captain

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
3 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Dinghy Operator

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Dive Guide

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
20,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Chief Officer

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Chief Dive Guide

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
25,000 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Boat Captain

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
0 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Senior Executive, Sales

People Factor Pvt Ltd
Male' City, Male'
Expired
MVR 9,500 - MVR 12,000
1 Vacancy
2 years ago
View