ވަޒީފާތައް

Chief Dive Guide މުއްދަތު ހަމަވެފައި

People Factor Pvt Ltd
މުސާރަ
25,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
25,000 ރުފިޔާ+
Negotiable Salary and Service Charge
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are currently seeking a Chief Dive Guide for a luxury liveaboard operating in the enchanting Maldives, who will be responsible for leading and facilitating diving excursions, providing guidance to guests, and ensuring a safe and enjoyable underwater experience.  

Requirements: 

 • PADI certified dive master or higher, in active status 
 • Minimum of 5 year of professional dive work experience 
 • Maintain certifications in first aid, CPR, and other relevant emergency response procedures. 
 • Be physically fit and agile to perform the duties associated with diving, including assisting guests in and out of the water. 
 • Demonstrate awareness of marine environments, local dive sites, and ecological considerations 
 • Guest-oriented mindset 
 • Proficient in English 
 • Enthusiastic about working with a diverse, multinational clientele 

Essential Responsibilities: 

 • Lead and guide diving activities to ensure an outstanding guest experience 
 • Ensure that diving equipment is in proper working condition and conduct regular checks to prevent malfunctions. 
 • Demonstrate a commitment to safety and adherence to diving protocols 
 • Promote sales of diving packages and services 
 • Communicate effectively with guests, creating a positive and engaging atmosphere 
 • Foster a team-oriented approach to maintain a high standard of service 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • Copy of Identification card
 • Copy of PADI Dive Master Certification

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ސަފާރީ އުޅަނދު
މަޤާމްތައް
 • އަންޑަވޯޓަރ ޑައިވަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
21 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
27 ނޮވެމްބަރު 2023