ވަޒީފާތައް

Dinghy Operator މުއްދަތު ހަމަވެފައި

People Factor Pvt Ltd
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
Negotiable Salary with Service Charge
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are currently seeking a Dinghy Operator for the role of overseeing the boat operations on our luxury liveaboard vessel in the picturesque Maldives. 

Requirements: 

 • Minimum of 2 years of experience in a similar field 
 • Physical fitness and agility to perform the duties 
 • Friendly and professional demeanor 
 • Proficiency in English for effective communication 

Essential Responsibilities: 

 • Assume overall responsibility for the Dinghy, ensuring guest comfort and safety 
 • Safely operate the Dinghy, adhering to all necessary protocols 
 • Attend to the well-being of the vessel and its guests 
 • Uphold continuous safety and cleanliness standards on the vessel 
 • Prepare the dingy setup according to the daily schedule 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • Copy of Identification card
 • Copy of Captain License

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ސަފާރީ އުޅަނދު
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
21 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
27 ނޮވެމްބަރު 2023