ވަޒީފާތައް

Boat Captain މުއްދަތު ހަމަވެފައި

People Factor Pvt Ltd
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
Competitive Salary and Service Charge
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Requirements: 

 • Minimum of 5 years' experience as a Boat Captain or Luxury Vessel Captain 
 • Possess strong navigation skills, understanding charts, GPS systems, and other navigational tools 
 • Ability to manage a busy operation, maintain composure, and exhibit positivity in challenging situations 
 • Possession of a valid Captain License and Niyami Certification 
 • Excellent communication and interpersonal skills 
 • Physical fitness and agility to fulfill job responsibilities

Key Responsibilities: 

 • Stay updated on maritime regulations, licensing requirements, and any changes in legislation affecting boat operations. 
 • Plan and chart the course of the vessel, taking into account weather conditions, navigational hazards, and optimal routes for a safe and enjoyable journey. 
 • Safeguard the safety and comfort of both the vessel and its guests 
 • Uphold the vessel's safety and cleanliness standards 
 • Report any accidents, major or minor vessel damage, guest complaints, and safety concerns to the management promptly 
 • Supervise and coordinate the activities of the boat crew, ensuring that each member performs their duties efficiently and in accordance with established standards.  

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - CV
 • - Copy of Identification card
 • - Copy of Captain License / Niyami Certificate

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ސަފާރީ އުޅަނދު
މަޤާމްތައް
 • ކެޕްޓަން ކަނޑު އުޅަނދު
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
20 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
27 ނޮވެމްބަރު 2023