People Factor Pvt Ltd

މއ. ފޭވަރިޓް (7 ވަނަ ފަނގިފިލާ)
ޗާދަނީ މަގު
މާލެ ސިޓީ
20190، ދިވެހިރާއްޖެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމާއި، އޭޖެންސީ އަދި ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ ޚިދުމަތް