ވަޒީފާތައް

Dhoani Captain މުއްދަތު ހަމަވެފައި

People Factor Pvt Ltd
މުސާރަ
15,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
15,000 ރުފިޔާ+
Negotiable Salary with Service Charge
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are currently seeking a Dhoni Captain to join our luxury liveaboard team in the stunning Maldives.

Requirements: 

 • Captain License as per Transport Ministry  
 • Minimum of 3 years of experience in a similar role 
 • Team player with a positive attitude 
 • Guest-oriented mindset 
 • Proficient in English 

Essential Responsibilities: 

 • Safely operate the Dhoni boat, ensuring a seamless experience for guests 
 • Collaborate with the team to provide outstanding service 
 • Uphold a positive and guest-friendly demeanor 
 • Communicate effectively with guests, creating a welcoming environment tour

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • Copy of Identification card
 • Copy of Captain License

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ސަފާރީ އުޅަނދު
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
21 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
27 ނޮވެމްބަރު 2023