ވަޒީފާތައް

9 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Soneva Management (BVI) Limited

MVR

IVD Manager

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

IV Nurse

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

AC Technician

Soneva Management (BVI) Limited
ބ. ކުންފުނަދޫ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
1 ހުސް މަޤާމް
4 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Construction Labour Supervisor

Expired
Not Specified
1 Vacancy
6 months ago
View

Project Site Engineer

Expired
Not Specified
1 Vacancy
6 months ago
View

F&B Hostess

Expired
Not Specified
8 months ago
View