ވަޒީފާތައް

AC Technician މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Soneva Management (BVI) Limited
މުސާރަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ބ. ކުންފުނަދޫ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
މުސާރަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

• Minimum 2 years experience as an HVAC technician in similar role in a luxury five star hotel/resort
• High school diploma, GCE ’O’ level or equivalent education
• Expertise in preventive maintenance and power tools safety
• Good communication, problem solving skills and willingness to work in shifts

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
11 މޭ 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 މޭ 2021