ވަޒީފާތައް

IVD Manager މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Soneva Management (BVI) Limited
މުސާރަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
މުސާރަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Interested candidates, please apply at [email protected] 

 

Minimum 2 years’ experience in similar role in a luxury five star hotel/resort 
 Experience in order-taking, managing IVD operations during peak-time & 
handling guest requests 
 Good communication skills– Fluent in English; good planning & coordination; hard working, positive attitude with a pleasing personality 
 Local candidates to be given preference

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
11 މޭ 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 މޭ 2021