ވަޒީފާތައް

IV Nurse މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Soneva Management (BVI) Limited
މުސާރަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
މުސާރަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Interested candidates, please apply at [email protected] 

 

Minimum 3 years’ experience in administering IV fluids
• Personality must be dynamic and peppy, must be knowledgeable with 
excellent upselling skills
• Fluent in English Language, good communication skills, and confident interacting with 
guests from diverse nationalities

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
11 މޭ 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 މޭ 2021