ވަޒީފާތައް

F&B Hostess މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Soneva Management (BVI) Limited
މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
ބ. ކުންފުނަދޫ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Requirements for the position:

1. Minimum 2 years’ experience in a similar role in a luxury five-star hotel/
resort

2. Good Communication skills, ability to interact with guests from diverse nationalities, hardworking, efficient with a pleasant personality

3. Local and female candidates to be preferred for the role

Interested candidates may send their CVs to [email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
26 ޑިސެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ޑިސެމްބަރު 2021