ވަޒީފާތައް

3 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: SILICA COMPANY PVT LTD

MVR

އެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރ އޮފިސަރ

SILICA COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 11,000 ރުފިޔާ
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ

SILICA COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
2 ހަފްތާ ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

SILICA COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
1 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް