ވަޒީފާތައް

6 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: SILICA COMPANY PVT LTD

MVR

އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Sales & Marketing Manager

SILICA COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ - 19,000 ރުފިޔާ
6 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ މެނޭޖަރ

SILICA COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
13,000 ރުފިޔާ - 18,000 ރުފިޔާ
6 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރ އޮފިސަރ

SILICA COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,000 ރުފިޔާ - 11,000 ރުފިޔާ
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ

SILICA COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ

SILICA COMPANY PVT LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ+
8 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް