ވަޒީފާތައް

ފައިނޭންސް މެނޭޖަރ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

SILICA COMPANY PVT LTD
މުސާރަ
15,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
15,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Requirements:

 • Minimum Diploma in Accounting/Business/Finance or related field
 • Past work experience in the related field for minimum 3 years
 • Excellent command in MS Office and QuickBooks
 • Ability to work under pressure and meet deadlines
 • Good command of writing and spoken English 

Job Tasks:

 • Keeping track of all payments and expenditures, including payroll, purchase orders, invoices, statements, and ensuring they are properly authorized.
 • Maintain accounting controls by preparing and recommending policies and procedures to comply with financial best practices.
 • Reconcile accounts payable and receivable. Reconciling processed work by verifying entries and comparing system reports to balances.
 • Tracking all receivables and keeping them updated.
 • Compute taxes and prepare tax returns. Preparing analysis of accounts and producing monthly reports. Monitor accounting status using management tools.
 • Recording and settling invoices in accordance with standard accounting standards and tax practices.
 • Contribute to the formulation of the annual budget, including revenue forecast and expenditure requirements.
 • Assist with periodic audits of financial transactions and documents.
 • Carry out any other relevant work as required by the Management.

Remuneration:

 • Gross pay MVR 15,000 – MVR 20,000 during probation
 • Other Benefits as per Company Policy

 

Interested candidates please forward CV, National ID along with other relevant documents to [email protected] on or before 2pm 14th November 2021.

For more information, please call 9855181

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
10 ނޮވެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
14 ނޮވެމްބަރު 2021