SILICA COMPANY PVT LTD

ގ. ތުނަ، ލޮނުޒިޔާރަތްމަު
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ސެނިޓަރީ އަދި މުށި ފަދަ ތަކެތި އިމްޕޯޓްކޮށް ވިޔަފާރި ކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި