ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
15,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
15,000 ރުފިޔާ+
އިތުރު އެލަވަންސްތައް ކުންފުނީގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ދެވޭނެއެވެ.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ސީވީ، އަދި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަދި ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަށް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
މަޤާމްތައް
  • މެނޭޖަރ، އެކައުންޓްސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
20 އޮކްޓޯބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 އޮކްޓޯބަރު 2021