ވަޒީފާތައް

Showroom Sales Associate މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Silver Sands Pvt Ltd
މުސާރަ
8,200 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,200 ރުފިޔާ+
Sales commission
Product and development training
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

LEADING DIVE AND WATER SPORTS OPERATOR IN UPMARKET RESORTS IN THE MALDIVES, CURRENTLY MANAGING 13 CENTERS. AND OUR SUBSIDARIES INCLUDE EVO HOME, EVO FLOORING, EVO SOLUTIONS AND SEA GEAR

WE ARE LOOKING FOR TEAM MEMBERS TO JOIN OUR SUBSIDARY SEA GEAR. CANDIDATES MUST BE HIGHLY MOTIVATED, ENERGETIC AND SELF-DISCIPLINED

JOB OPPORTUNITY

Showroom Sales Associate

Should have

 • Retail sales experience
 • A professional appearance
 • Maintain a positive attitude and focus on customer satisfaction in a fast-paced environment
 • Able to read, write and perform basic math
 • Able to work on shift duties

Qualifications: Minimum GCE O’ Level

Experience: One year experience in related field

Remuneration Package: Minimum MVR 8200

Additional benefit includes

 • Sales commission
 • Career building opportunities
 • Product and development trainings

Interested candidate please send completed resume with certificate copies and ID card copy to the below address

Araliya, Alhivilaa Magu, Malé

Tel: 3322737, Fax: 3302737; email: [email protected]

DEADLINE: 28th September 2022

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
 • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
28 ސެޕްޓެމްބަރު 2022