ވަޒީފާތައް

Sales Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Astech Maldives Pvt Ltd
މުސާރަ
6,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
6,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
- An attractive salary package will be provided to the successful candidates, based on qualification and experience
- Performance related bonus and other benefits as per Company’s policy
- Opportunity to Grow, Learn, Experience in the field of Sales and IT
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Requirements

-    GCE O’ Level 03 passes (Grade C and above)  
-    Minimum 1-2 years of experience in a similar position
-    Excellent verbal and written communication skills in Dhivehi and English
-    Pleasant personality
-    Having a Customer-Oriented Attitude
-    Ability to Resolve customer complaints, guide them and provide relevant information.
-    Familiarity with Microsoft Office and sales software programs will be an added advantage
-    Flexible thinking and ability to adapt to change
-    Able to pick up and handle Tasks quickly
-    Ability to multi-task, set priorities and manage time efficiently
-    Excellent phone and presentation skills
-    Excellent Persuasion skills
-    Excellent Negotiation skills 
-    Strong ability to work on Sales and Marketing tasks
-    Locals preferred

Responsibilities 
-    Provide products and services information from Email, Phone and other form of communications
-    Demo products to Customer
-    Create Quotations for Products requested
-    Create Quotation for Requirements gathered from customers
-    Prepare Quotations and relevant documents for Bids
-    Attending Bid information meetings and Bid submission meetings
-    Main objective is to Increase sales and increase our customer base
-    Actively seek out customers from our Store, other Medias and on the Field
-    Set up meeting with potential customers
-    Convert potential clients to Customers through effective Sales Strategies
-    Carry out any other tasks assigned by the Management

 

How to Apply!
Candidates interested in applying, please email your CV to [email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1. Education Certificates
 • 2. Employement Ref Letters
 • 3. ID card Copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް ޕަރސަން، ރީޓެއިލް އެސްޓެބްލިޝްމަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Information and Communication Technology (ICT)
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާގެ ޒަރިއްޔާއިން މުޢާމަލާތު ކުރުން
 • ކަސްޓަމަރ ނީޑްސް އެނަލިސިސް
 • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
 • އެކްސެލެންޓް ނެގޯޝިއޭޝަން ސްކިލްސް
 • އެކްސެލެންޓް ޕްރެސެންޓޭޝަން ސްކިލްސް
 • އެކްސެލެންޓް ވާބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • ޖެނެރަލް މާކެޓިންގ ސްކިލްސް
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
 • މަލްޓިޓާސްކިންގ
 • ސޭލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
20 ފެބްރުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
26 ފެބްރުއަރީ 2024