ވަޒީފާތައް

HR Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ލިންކްސާވް
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Responsibilities

 • recruiting new staff
 • making staff payroll
 • managing pension & foreign staff related issues
 • approving job descriptions and advertisements
 • organising staff training
 • monitoring staff performance and attendance
 • educating staffs on policies and procedures
 • advising on disciplinary and employee performance problems

Requirement

 • Familiar with a HR software
 • Familiar with google sheets & Excel
 • Familiar with Xpat Online System
 • Excellent management skills
 • Excellent time management and multitasking abilities.
 • Experience in a related field would be an added advantage

Working hrs 9 am to 5 pm

During Ramazan 9:30 am to 3:30 pm

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ID Card
 • CV
 • Proof of qualification

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • ހެޑް އޮފީސް މެނޭޖްކުރުމާއި ؛ މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް
 • ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމާއި، އޭޖެންސީ އަދި ރެކްރޫޓްމަންޓްގެ ޚިދުމަތް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Information and Communication Technology (ICT)
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ހިއުމަން ރސޯސް މެނޭޖްކުރުން
 • މަލްޓިޓާސްކިންގ
 • އޮގަނައިޒޭޝަން އަދި ފައިލްކުރުން
 • ރެކޯޑް ކީޕިންގ
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
3 އޭޕްރީލު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 އޭޕްރީލު 2023