ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
518 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
518 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Assisting and advising customers who may be choosing from a variety of travel options
 • Making reservations for customers based on their various requirements and budgetary allowances
 • Checking the availability of accommodation or transportation on the customers’ desired travel dates

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް
ޢުމުރު
23 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV, ID copy, Certificate of Educational qualification, Job reference letters

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
 • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • ރިޒަވޭޝަންސް އޭޖެންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
 • މަލްޓިޓާސްކިންގ
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް
 • ލިޔުމުން މުއާމަލާތްކުރުން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
10 އޯގަސްޓު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 އޯގަސްޓު 2022