ވަޒީފާތައް

Reservation and Ticketing Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

VOYAGES MALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
11,500 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
11,500 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

- Making ticket booking using reservation system
- Attending to customers
- Prepare sales report, keeping records and forwarding to accounts department

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Photograph
  • Educational Certificates
  • Employment Ref Letters
  • Identity Card
  • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
  • ރިޒަވޭޝަން އެންޑް ޓިކެޓިންގ އެގްޒެކެޓިވް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
4 މޭ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
11 މޭ 2023