ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
18,125 ރުފިޔާ - 21,780 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
18,125 ރުފިޔާ - 21,780 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

https://www.gazette.gov.mv/iulaan/198569

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
  • ޔުނިވަރސިޓީ ލެކްޗަރަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
  • ކޮންޓްރެކްޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
30 ޖޫން 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
17 ޖުލައި 2022