ވަޒީފާތައް

Sales and Marketing Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

M7 PRINT PVT LTD
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
• Resume
• Academic Documents
• School Leaving certificates
• ID Card Copy
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Sales and Marketing Officer  x1

Salary: Starting range MVR 8000-10000_Increment subjected to performance and attendance.
Working Hours: Sat-Thurs 08:30~17:00. Friday Off.
Worksite: M7 Bookstore, Ma. Manas, Nikagas Hingun, Male’ Maldives.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ޖޫން 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
5 ޖޫން 2022