ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Onboard safari boat involved in all activities towards smooth running of the trip. From housekeeping to guest handling and assisting in serving meals and excursions such as snorkelling.

Responsibilities

- Ensure all equipment on-board are in perfect working condition and the boat is well-maintained and clean.

- Cleaning and maintaining the cleanliness of safari during the trip and always.

- Handling lines and mooring during docking.

- Helping and welcoming the guests onboard with the instruction of captain

- Duties include seeing the safety, satisfaction and comfort of guests during their journey.

- Helping captain and asst. captain to provide the best service to the guests

- Anticipate guests’ needs, respond promptly.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV/Resume
  • Educational Certificate
  • Identity Card
  • Police Report
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
20 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
27 ނޮވެމްބަރު 2023