ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
17,550 ރުފިޔާ - 20,160 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
17,550 ރުފިޔާ - 20,160 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
Request for Expression of Interest Communications Officer

 

Request for Expression of Interest

Communications Officer

Gazette Iulaan link ((IUL)101-HR/1/2024/54) 

Contract

Communications Officer

Project

MEERY Project

Source

National

Number of staff

1 staff

 

The Government of Maldives (GoM) is implementing the “Maldives: Enhancing Employability and Resilience of Youth” (MEERY) Project funded by the World Bank. The objective of the project is to improve the relevance of technical and vocational skills and foster entrepreneurship to promote youth employment in priority sectors. The GoM aims to strengthen the project implementation, with a new PMU housed within the Ministry of Economic Development and Trade for effectively implementing existing project activities and the proposed additional activities related to the Ministry of Economic Development and Trade.

 

The objective of this assignment

The MEDT wishes to select a Communications Officer who will assist the Communications and Safeguard specialist and project team for the overall day-to-day coordination of the World Bank projects implemented by MoEDT. The Communications Officer is expected to report to the Project Director.

 

Scope of service, Required Expertise & Qualifications, and Remuneration

Please refer to the Terms of Reference Communications Officer - TOR

 

Contract Duration

The contract duration is until 31st December 2024, starting from commencement date.  Upon signing of the contract, 3 months shall be considered as the probationary period. The contract shall be renewed based on performance, need, and funding. 

This contract is expected to commence in June 2024.

The Ministry of Economic Development and Trade now invites interested eligible individuals to submit their Expressions of Interest (EoI). Interested individuals must provide ID Card Copy, CV and academic certificates covering the key qualifications listed in the Terms of Reference.

 

Deadline

The expressions of interest must be delivered to the address below by regular mail, emails, no later than 6th June 2024, 16:00 hrs Maldivian Time. 

 

Note: The request for expressions of interest shall be read in conjunction with the TOR for the respective post.

                Mohamed Nabeel Ahmed

Project Director

Maldives: Enhancing Employability and Resilience of Youth Project (MEERY)

P163818

Ministry of Economic Development and Trade

Boduthakurufaanu Magu, Malé, Maldives

Email:  [email protected]

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Interested candidates must submit the following documents/information to demonstrate their qualifications, experience, and responsiveness to this TOR.
  • I. Expression of interest letter
  • II. Curriculum vitae indicating all experience from similar jobs.
  • III. ID Card copy
  • IV. References

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
  • ކޮންޓްރެކްޓް