ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
12,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Candidates must be highly proficient in spoken and written English and media friendly.

 • Degree, preferably Marketing, Advertising or related field.
 • Entry-level marketing experience with a minimum of 2-4 years
 • Ability to adapt and pick up new techniques.
 • Keen eye for graphic design, attention to detail, and creativity is an advantage
 • Unparalleled communication, writing, and editing skills required.
 • Strong analytical skills and Self-starter who can work independently
 • Keen eye for graphic design, attention to detail, and creativity is an advantage
 • Plans and develops communications to support marketing objectives.
 • A competitive salary, commensurate with experience

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • މާކެޓިންގ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން މެނޭޖަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
30 ނޮވެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
2 ޑިސެމްބަރު 2021