MALDIVES ASSOCIATION OF TRAVEL AGENTS AND TOUR OPERATORS (MATATO)

ސީ.އެޗް.ޕީ، ބިލްޑިންގ ނަމްބަރ 4
6 ވަނަ ފަންގިފިލާ
އޯކިޑްމަގު، މާލެ ސިޓީ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ސަރުކާރު ޙިއްސާނުވާ ޖަމްޢިއްޔާ
ސިނާޢަތްތައް
  • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް