ވަޒީފާތައް

Marine Patrol Supervisor މުއްދަތު ހަމަވަނީ

GAGE Pvt Ltd
މުސާރަ
9,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
9,000 ރުފިޔާ - 12,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

- Supervises marine law enforcement activities in a lagoon area.

- Trains, schedule and supervises marine patrol officers operating in patrol boat.

- Directs marine patrol officers and is responsible for the guidelines dealing with lagoon safety and rescue assistance.

- Administrative responsibilities including personnel supervision, permits, inspections and reports.

 

Requirements

- Comprehensive knowledge of marine regulation and rescue.

-Knowledge of marine equipments.

- Abilty to work varying schedules and live in remote locations.

- Coast Guard, Harbour Patrol or Marine Police Experience will be an added advantage

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV & Certificates
  • National Identity Card
  • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ސެކިއުރިޓީ އަދި އިންވެސްޓިގޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 ނޮވެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ނޮވެމްބަރު 2021
ހުށަހެޅުމަށް