ވަޒީފާތައް

M7 Book Season Support Staff (Temporary) މުއްދަތު ހަމަވެފައި

M7 PRINT PVT LTD
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
4
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

M7 BOOK SEASON SUPPORT STAFF (TEMPORARY)x4

Benefits:  MVR 140- MVR 165 per working day.

Work Hours: Fri-Thurs Shift1 09:00 – 17:00 hrs. , Shift 2 16:00 – 22:30 hrs.

Work Site: M7 Bookstore Hulhumale’ Nooila, Nirolhumagu, Goalhi No. 07, Male’ Maldives

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • • Resume
  • • Academic Documents
  • • School Leaving certificates
  • • ID Card Copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
  • ކޮންޓްރެކްޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
7 ޖޫން 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
16 ޖޫން 2022