ވަޒީފާތައް

M7 Book Season Driver (Cycle) (Temporary) މުއްދަތު ހަމަވެފައި

M7 PRINT PVT LTD
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
4
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

M7 BOOK SEASON DRIVER(CYCLE) (TEMPORARY)x4

Benefits:  MVR 140- MVR 165 per working day.

Work Hours: Fri-Thurs Shift1 09:00 – 17:00 hrs. , Shift 2 16:00 – 22:30 hrs.

Work Site: M7 Bookstore, Ma. Manas, Male’ Maldives

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • • Resume
  • • Academic Documents
  • • School Leaving certificates
  • • ID Card Copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
7 ޖޫން 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
16 ޖޫން 2022