ވަޒީފާތައް

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެސޯސިއޭޓް މުއްދަތު ހަމަވެފައި

UMYR
މުސާރަ
9,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
9,000 ރުފިޔާ+
-
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ވެބްއާއި، ޕްރިންޓްއަށް ބޭނުންވާ ކޮންޓެންޓް އުފައްދައި ޑިޒައިން ކުރުން 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • ސީވީ އާއި، ޕޯޓް ފޯލިއޯ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކޮލެޖު
މަޤާމްތައް
  • ގްރެފިކް އެންޑް މަލްޓިމީޑިއާ ޑިޒައިނާސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Education
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ގްރެފިކްސް ޑިޒައިނިންގ
  • މީސް މީޑިއާ މާކެޓިން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 ސެޕްޓެމްބަރު 2022