ވަޒީފާތައް

Student Service Executive (MAPS College) މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MAPS Maldives Pvt Ltd
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

The ideal candidate must possess

  • A’ Level qualification with passes in English and Math's
  • Excellent customer service skills
  • Excellent communication skills in English and Dhivehi
  • Proficient in the use of the Microsoft Office package

Working Hours: 3:00pm – 11:00pm

Remuneration: MVR 8000.00 ++

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
  • ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކޮލެޖު
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
31 ޖުލައި 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 އޯގަސްޓު 2022